چطوری میشه از برنامه root browserفایل خروجیapkگرفت